Mạng máy tính – Địa chỉ IPHọc lập trình C++ cơ bản
Kiến trúc máy tính bài tập:
Cơ sở dữ liệu:
fanpage :
Blog của tôi:
facebook cá nhân:
Mạng máy tính – Địa chỉ IP
địa chỉ IP là gì?
IP là một giao thức không liên kết, truyền tin không chắc chắn chủ yếu chịu trách nhiệm địa chỉ hoá và dẫn đ¬ường các gói tin giữa các trạm. Không liên kết có nghĩa là phiên làm việc không đ¬ược thiết lập tr¬ước khi trao đổi dữ liệu. Không chắc chắn có nghĩa là việc gửi đi các gói tin IP không đ¬ược đảm bảo chắc chắn là tới đích. Giao thức IP sẽ luôn luôn thực hiện cố gắng nhất để truyền gói tin. Một gói tin IP có thể bị mất, truyền đi không đúng thứ tự, truyền đúp, hoặc bị trễ. Giao thức IP không cố gắng phục hồi những loại lỗi như¬ vậy. Các gói tin thông báo (acknowledgment) truyền đi và việc khôi phục các gói tin bị mất thuộc về trách nhiệm của các tầng cao hơn, nh¬ư TCP. IP đ¬ược định nghĩa trong RFC 791
địa chỉ ip là một địa chỉ của máy tính khi truy cập mạng

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/am-thuc/