Kế toán cuối năm phải làm gì? (Kiểm toán và công bố báo cáo) – Year end tasksTóm tắt nhanh một số công việc kế toán cần làm cuối năm
(Xem thêm
1. Lịch báo cáo thuế 2020:
2. Công việc kế toán cuối năm
– Bài 1: Sổ sách và kiểm toán:
– Bài 2: Lệ phí môn bài:
– Bài 3: Thuế GTGT:
– Bài 4: Thuế TNCN:
– Bài 5: Thuế TNDN:

1. Thực hiện toàn bộ các bút toán cuối kỳ, đối chiếu và khóa sổ kế toán
2. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán và nộp báo cáo tài chính (Chậm nhất 30/3 năm sau nếu năm tài chính kết thúc vào 31/12)
(Xem các trường hợp bắt buộc kiểm toán và hình phạt không nộp báo cáo kiểm toán tại
3. In sổ, in phiếu kế toán, ký (nếu cần). Lưu ý không phải mọi trường hợp đều cần in sổ sách ra giấy và ký đóng dấu như trước kia
4. Xác định việc cần thiết có chữ ký kế toán trưởng (Hoặc thuê dịch vụ kế toán trưởng)
5. Gửi công văn xin gộp năm tài chính (nếu cần)

What accountants have to to at year end?
1. Closing entries and reconciliation
2. Ask for audit schedule and financial statements submission (Deadline: 30/3 of next year, applying for company with fiscal year end at 31/12)
3. Printing accounting voucher, accounting books, sign (if needed)
4. Determine Chief accountant/Outsource chief accountant service
5. Send official letter for combination of fiscal year (if needed)

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/du-hoc/